Barn i sirkel og lovdata logo

Barneomsorgsattest

I en rekke sammenhenger så er det påkrevd å kunne fremvise en spesiell type politiattester som kalles barneomsorgattest.

Dette er en begrenset type attest som kreves fremvist når man skal ha omsorg for eller utføre oppgaver knyttet til barn og unge under 18 år eller personer med utviklingshemming.

Dette kan som eksempel være

  • trenere, instruktører og frivillig i idrettslag
  • ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående
  • ansatte i SFO og leksehjelp
  • ansatte i fritidsklubber eller barne og ungdomsleire
  • søknad om assistert befruktning
  • ansatte i asylmottak
  • sykepleiere og leger i helse- og tannlegetjenester
  • ansatte i krisesentre og barnevern, miljøarbeidere, sosionomer
  • og mange flere stillinger og posisjoner...

For en uttømmende liste har politiet utarbeidet en formålsoversikt. som viser alle situasjoner og oppgaver som krever en barneomsorgsattest.

Felles for alle er at de har oppgaver der de vil komme i kontakt med mindreårige eller funksjonshemmede, og i praksis ha et ansvar eller tillitsforhold. Det er derfor viktig at vandelen sjekkes slik at kun skikkede personer kan få tilbud om å fylle disse rollene. Vandelskontroll et viktig ledd i å forebygge overgrep og misbruk.

Bakgrunn og hjemmel for denne typen politiattester skriver seg fra Politiregisterloven paragraf 39. Her beskrives det i detalj hvilke lovbrudd som det rent spesifikt sjekkes mot når man ber om en barneomsorgsattest. Dette betyr at barneomsorgsattesten er en begrenset type attest som bare gir oversikt over et utvalg type registrerte overtredelser og som arbeidsgiver eller oppdragsgiver vil få innsyn om.

Forenklet kan man si at det som vil komme fram på en slik attest vil være overtredelser som er knyttet til narkotika, vold, drap, grovt ran og seksualforbrytelser. Det vil si lovbrudd som kan gi svært alvorlig konsekvenser dersom feil person skulle få ansvar for mindreårige eller funksjonshemmede personer. Mindre relevante lovbrudd som trafikkovertredelser vil f.eks. ikke være inkludert.

RightPerson gir gjør det enkelt å håndtere politiattester for idrettslag og klubber

Les mer ➝
✓ Redusér og forebygg risiko
✓ Raskere prosesser
✓ Sikkert
✓ Ivaretar personvern