Personvernerklæring

Sist oppdatert: 31. august 2022

 1. Introduksjon

Manymore.com AS (org.nr. 923 004 114) ("Manymore") bryr seg om individers personvern og er forpliktet til å behandle personopplysninger i samsvar med lokal lover og forskrifter. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Manymore behandler personopplysninger, inkludert hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler dine personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har i denne sammenheng.

I henhold til denne personvernerklæringen er Manymore behandlingsansvarlig. 

Dersom du har spørsmål om Manymore sin behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved å sende epost til support@rightperson.com

 1. Personopplysninger som behandles, formål og rettslig grunnlag

Manymore behandler blant annet personopplysninger knyttet til kontaktpersoner hos leverandører, tjenesteleverandører og forretningspartnere, brukere av tjenesten, potensielle kandidater og andre som kontakter RightPerson eller besøker nettsiden vår. Personopplysningene kan utleveres av den registrerte selv, fra offentlig tilgjengelige kilder eller tredjeparter som tjenesteleverandører, partnere, osv. 

Vi kan behandle dine personopplysninger i forbindelse med følgende behandlingsaktiviteter:

 • Kontraktsforhold: I et kontraktsforhold mellom Manymore og enkeltpersoner eller selskaper kan personopplysninger være nødvendige for å utføre kontrakten (GDPR artikkel 6 (1) b)), slik som kontaktinformasjon og andre nødvendige personopplysninger for å oppfylle kontrakten.
 • Administrasjon av leverandør-, kunde- og andre samarbeidsforhold, hvor navn og kontaktinformasjon for ansatte hos leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere behandles, i tillegg til personopplysninger som finnes i kontrakter, løpende korrespondanse, møtereferater mv. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å administrere leverandør-, kunde- eller samarbeidsforholdet, herunder kommunisere med våre kontaktpersoner (GDPR Artikkel g (1) f)).  
 • Besvare henvendelser vi mottar, hvor vi behandler navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å følge opp din henvendelse (GDPR Artikkel 6 (1) f)). 
 • For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies) og din IP-adresse. Dette gjør vi for å telle antall besøkende, skille mellom ulike besøkende, huske tidligere besøk fra samme enhet, avdekke start og slutt på et besøk (en sesjon), indikere hvor (på område- eller landsnivå) besøkende kommer fra og for å beskytte nettsidens sikkerhet. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å innhente besøksstatistikk og optimalisere og videreutvikle nettsiden. (GDPR Artikkel 6 (1) f)). Du kan lese mer om vår bruk av cookies her.
 • Sende ut nyhetsbrev dersom du har samtykket til dette, hvor vi behandler ditt navn, telefonnummer, arbeidsgiver/tilknyttet selskap og e-postadresse (GDPR Artikkel 6 (1) a)).
 • Rekruttering til ledige stillinger, hvor vi behandler CV, vitnemål, søknad, attester, referanser (som du oppgir) og eventuell annen informasjon du oppgir. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at vi ikke kan vurdere din jobbsøknad eller tilby deg jobb. Ved å søke på stillingen og sende oss dokumenter anser vi at du ber oss vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser med sikte på å inngå en arbeidsavtale. Behandlingen er basert på en legitim interesse i å finne riktig kandidat (GDPR Artikkel 6 (1) f)) eller ditt samtykke (GDPR Artikkel 6 (1) a)).
 • Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, for å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter (GDPR Artikkel 6 (1) c)).
 • Ivaretakelse av Manymore eller tredjeparters rettigheter, for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som vi mener å ha, eller er rettet mot oss fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter. 

Manymore kan, fra sak til sak, behandle personopplysninger for andre formål og på andre behandlingsgrunnlag, slik som samtykke eller interesseavveining, eller som angitt i vår personvernerklæring.

 1. Oppbevaring av personopplysninger

Manymore vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke samtykket tilbake.

Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at Manymore kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen, samt i den grad det er nødvendig for å ivareta RightPersons rettigheter. 

 1. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Manymore vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette. 

Manymore kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.

Dine personopplysninger kan være gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS. Manymore vil i så fall sikre at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, gjennom bruk av EUs standardvilkår for slik overføring, samt nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å ivareta sikkerheten til personopplysningene, eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om dette.

Manymore kan i noen tilfeller utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter for å ivareta lovpålagte krav eller overholde myndighetspålegg, for eksempel for å overholde forpliktelser etter regnskaps- eller skattelovgivningen. Offentlige myndigheter vil være behandlingsansvarlig for personopplysningene vi utleverer i slike tilfeller.

 1. Beskyttelse av personopplysninger

Manymore tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

 1. Linker til andre nettsteder og sosiale medier

Manymores nettside kan inneholde linker til andre nettsider. Disse nettsidene har egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Dersom du oppgir personopplysninger til et slikt tredjepartsnettsted, vil behandlingen være underlagt dette nettstedets personvernerklæring. RightPerson tar ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med personvernerklæring og brukervilkår for slike tredjepartsnettsteder når du besøker og bruker disse nettstedene. 

Når du "liker" eller blir medlem av Manymores Facebook-side eller Manymores sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på Manymores sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkeltes plattformens personvernerklæring.

 1. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Manymore behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt ovenfor i punkt 1. 

Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Manymores behandling av personopplysninger med oss først. 

 1. Endringer i personvernerklæringen

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i Manymores behandling av personopplysninger, vil denne personvernerklæringen oppdateres på nettsiden. 

Dersom vi gjør endringer i behandlingen av personopplysninger som krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi iverksetter slik endret behandling.